top of page

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Mokymų pirkimo–pardavimo interneto svetainėje www.godopoco.com taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja mokymų dalyvio (dalyvių), mokymų organizatoriaus, mokymų užsakovo (užsakovų) tarpusavio teisinius santykius mokymų organizatoriui organizuojant ir teikiant mokymų paslaugas. Taisyklės privalomos su mokymų paslaugų organizavimu ir teikimu susijusioms šalims (Taisyklių 1.2 punktas).

1.2 Taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.2.1. Mokymų dalyvis (toliau – Dalyvis) – fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs į svetainėje www.zebrauskas.lt organizuojamus mokymus.

1.2.2. Mokymų organizatorius (toliau – Organizatorius) – UAB "Upupa" 

1.2.3. Mokymų užsakovas (toliau – Užsakovas) – mokymus  svetainėje www.godopoco.com užsakęs fizinis arba juridinis asmuo.

1.3. Mokymai vyksta pagal interneto svetainėje www.godopoco.com pateiktą atvirų mokymų datą. Užsakomieji mokymai grupėms vyksta pagal mokymus užsakiusia institucija suderintą tvarkaraštį.

1.4. Mokymai organizuojami tiesiogiai arba nuotoliniu būdu taikant Zoom, MC Teams ar kitą programą, jeigu taip nurodoma mokymų skelbime. Konkreti mokymų vieta arba būdas nurodoma mokymų skelbime arba mokymų programoje. Mokymų erdvės yra pritaikytos mokymams.

1.5. Jeigu mokymai grupėms vyksta Užsakovo patalpose, už mokymo erdvių pritaikymą mokymams yra atsakingas Užsakovas.

 

II. Mokymai, jų kainos, akcijos, naujienlaiškis 

2.1. Interneto svetainė www.godopoco.com organizuoja dviejų tipų mokymus: pavieniams asmenims ir užsakomuosius mokymus grupėms.

2.2. Mokymų tvarkaraštis su mokymų kainomis ir kitomis jų sąlygomis skelbiamas interneto svetainėje www.godopoco.com.

2.3. Pavieniams asmenims siūlomų mokymų kainos skelbimuose nurodomos pateikiant kainą vienam asmeniui su PVM. Grupėms siūlomų mokymų kainos skelbimuose nurodomos pateikiant preliminarią kainą. Konkrečius pasiūlymus dėl mokymų ir jų kainų galima sužinoti siunčiant užklausą el. paštu info@godopoco.com .

2.4. Į skelbiamą atvirų mokymų kainą įskaičiuota: lektoriaus paslaugos, mokymų medžiaga, jei pageidaujama, pažymėjimo išdavimas. Jei skelbime nenurodyta kitaip, maitinimo paslaugos (kavos pertraukos ir pietūs) į kainą nėra įskaičiuotos. Nakvyne, jeigu pastaroji reikalinga, ir atvykimu iki mokymų vietos rūpinasi Dalyvis.

2.5. Organizatorius savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, nuolaidas mokymams. Organizatorius turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo paskelbimo apie pakeitimus momento ir atgal netaikomas.

 

III. Registracija į mokymus

3.1. Registracija į mokymus vykdoma vienu iš šių būdų:

3.1.1. užpildant registracijos paraiškos formą interneto svetainėje svetainėje www.godopoco.com.

3.1.2. Siunčiant užklausą el.paštu info@godopoco.com. Šis būdas rekomenduojamas, jeigu registruojama didelė dalyvių grupė, užsakomi mokymai grupėms, jeigu susiduriama su techninėms kliūtims arba esant kitoms nepaminėtoms aplinkybėms.

3.2. Mokymuose norintis dalyvauti asmuo privalo užsiregistruoti, pateikdamas tikslius duomenis apie save arba kitus registruojamus asmenis bei patvirtindamas savo susipažinimą bei sutikimą su Taisyklėmis ir svetainėje www.godopoco.com galiojančia privatumo politika. Šių reikalavimų nesilaikantys asmenys dalyvauti mokymuose neregistruojami.

3.3. Dalyvauti atviruose mokymuose užsiregistravęs asmuo (Taisyklių 3.1 punktas) bei atlikęs apmokėjimą už mokymus ir gavęs patvirtinimą iš administratoriaus - laikomas Dalyviu.

3.4. Jeigu asmuo sužino apie mokymus pasibaigus paskelbtai registracijos datai ir nori prisijungti prie grupės, dėl dalyvavimo konkrečiuose mokymuose ir apmokėjimo sąlygų būtina susisiekti interneto puslapyje  www.godopoco.com nurodytais kontaktais.

3.5. Apie tai, kad asmuo yra užsiregistravęs dalyvauti mokymuose, Organizatorius turi teisę Dalyviams priminti jų nurodytais elektroninio pašto adresais ir (ar) telefono numeriais.

3.6. Klausimus Organizatoriui Dalyviai gali pateikti el. pašto adresu info@godopoco.com arba kitais interneto puslapyje www.godopoco.com nurodytais kontaktais.

3.7. Atsižvelgiant į tai, kad dalyvaujančiųjų mokymuose skaičius yra ribotas, nesant galimybei dalyvauti konkrečiuose mokymuose, Organizatorius stengiasi pasiūlyti interesantams kitą datą, siekdamas kad visi norintys galėtų dalyvauti pageidaujamuose mokymuose.

 

IV. Apmokėjimo sąlygos, dalyvavimo patvirtinimas, nuolaidos

4.1. Mokymus interneto puslapyje  www.godopoco.com galima įsigyti 2 būdais:

4.1.1 Mokymų interneto puslapyje  www.godopoco.com paspaudus nuorodą per Paysera Tikets perkant  bilietą. Visi asmenys, atlikę apmokėjimą per pasirinktą banką, jų nurodytu el. pašto adresu gauna Paysera mokėjimo patvirtinimą. PVM sąskaita - faktūra už mokymus išrašoma mokymų dieną ir išsiunčiama dalyvio nurodytu el.paštu. 

4.1.1. Apmokėjimas pagal išankstinę sąskaitą susisiekus el.paštu info@godopoco.com ir pateikus pirkėjo rekvizitus: fizinis asmuo pateikia vardą, pavardę, adresą, juridinis asmuo – įmonės rekvizitus.

Išankstinę sąskaitą privaloma apmokėti per sąskaitoje nurodytą laiką. Jeigu iki registracijos į mokymus pabaigos yra likusios mažiau nei 5 darbo dienos, sąskaitą reikia apmokėti ne vėliau nei paskutinę registracijos į mokymus dieną (ši data yra nurodama mokymų skelbime). Apmokėjus išankstinę sąskaitą, po mokymų arba dalyviui paprašius Organizatorius Dalyviui į jo nurodytą el. pašto adresą atsiunčia sąskaitą-faktūrą.

4.4. Už mokymus sumokėjęs Dalyvis užsitikrina vietą mokymuose. Laiku neapmokėjus pateiktos sąskaitos, Organizatorius pasilieka teisę į pretendento vietą priimti kitą už mokymus sumokėjusį asmenį.

4.5. Mokymai įvyksta susirinkus numatytai minimaliai dalyvių grupei (ji nebūtinai sutampa su paskelbtu vietų skaičiumi). Patvirtinimą ir priminimą, kad mokymai tikrai įvyks, Dalyviai gauna elektroniniu paštu kai tik paaiškėja, kad susirinko minimali dalyvių grupė ir mokymai tikrai įvyks arba ne vėliau nei kitą dieną po registracijos į mokymus pabaigos.

 

V. Pinigų grąžinimo sąlygos

5.1. Paaiškėjus, kad į planuotus mokymus nesusirinko minimali dalyvių grupė, ir Organizatoriui nusprendus mokymus atšaukti, į mokymus užsiregistravę ir už juos sumokėję Dalyviai nedelsiant apie tai informuojami jų nurodytais el. pašto adresais arba telefonais ir jiems pasiūlomos kitos mokymų datos arba grąžinama visa už mokymus sumokėta pinigų suma.

5.2. Dalyvis, supratęs, kad nebegali atvykti į mokymus, už kuriuos yra sumokėjęs, gali atšaukti savo registraciją likus 14 dienų iki mokymų pradžios, informuodamas raštu į el.paštą info@godopoco.com . Organizatorius įsipareigoja už mokymus sumokėtą visą sumą grąžinti per 14 kalendorinių dienų. Dalyvis neprivalo pateikti savo sprendimo priežasties.

5.3. Pranešus apie nedalyvavimą likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios – grąžinama 70% sumokėtos sumos.

5.4. Jeigu mokymuose Dalyvis nebegali dalyvauti dėl rimtos dokumentais pateisinamos priežasties (pvz. liga), jam pasiūlomos kitos mokymų datos (jeigu mokymai organizuojami ciklais) arba grąžinama visa arba likusi už mokymus sumokėtos kainos dalis.
5.5. Jeigu mokymai yra transliuojami internetu per Zoom, McTeams ar kitas nuotolinio mokymo programas ir dalyvis dėl savo techninių galimybių, nesupratimo kaip prisijungti per atsiųstą nuorodą, asmeninio interneto trukdžių neprisijungia, prisijungia pavėlavęs, negirdi ar nemato mokymų transliacijos  - pinigai už mokymus negrąžinami.
5.6. Jeigu nuotoliniai mokymai negali įvykti, nutrūksta jų transliacija dėl su Mokymų organizatoriumi susijusių techninių aplinkybių (elektros tiekimo nutrūkimo, interneto trikdžių, techninės įrangos gedimo, mokymo platformos trikdžių) - su dalyviais nedelsiant susisiekiama, informuojama apie problemos sprendimo variantus, Mokymai išsprendus problemas tęsiami. Jeigu mokymus tenka perkelti į kitą mokymų datą ir dalyvis negali sudalyvauti, pinigai grąžinami.

 

VI. Pažymėjimų išdavimas, anketavimas, dalomoji medžiaga 

6.1. Visiems Dalyviams, dalyvavusiems mokymuose gali būti išduodami UAB "Upupa" patvirtinti pažymėjimai, atitinkantys išklausytų valandų skaičių. Pažymėjimai (popieiniai arba el. formos) išduodami  iš karto po mokymų arba išsiunčiami mokymų dalyvio el. paštu paštu arba Įstaigos nurodytu adresu.

6.2. Po mokymų Dalyvių gali būti prašoma užpildyti anoniminę mokymų kokybės vertinimo anketą, kurioje prašoma įvertinti mokymų programą, mokymo paslaugų kokybę, taip pat nurodyti kitus mokymų privalumus ir trūkumus.

6.3. Mokymų metu Dalyviams perduota (atspausdinta arba el. paštu išsiųsta) mokymų medžiaga yra saugoma autorių teisių. Jos kopijavimas ir platinimas yra draudžiamas.

 

VII. Mokymų programos ir datos keitimas

7.1. Tais atvejais, kai lektorius dėl nenumatytų priežasčių negali vesti mokymų nurodytą mokymų datą, nesusirinkus reikiamai Dalyvių grupei ar esant kitoms objektyvioms priežastims, Organizatorius pasilieka teisę keisti mokymų datą, iš anksto apie tai informuodamas Dalyvius.

7.2. Organizatorius taip pat pasilieka teisę atšaukti arba atidėti mokymus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus. Kai mokymai yra atšaukiami, Organizatorius Dalyviams grąžina visą už mokymus sumokėtą sumą.

7.3. Organizatorius turi teisę daryti mokymų programos pakeitimus bei keisti lektorių.

7.4. Dalyvis, nesutinkantis su mokymų programos, lektoriaus ir/ar datos pakeitimais, turi teisę atšaukti savo registraciją į mokymus ir prašyti iš Organizatoriaus grąžinti už mokymus sumokėtą sumą.

7.5. Apie visus pakeitimus Organizatorius informuoja Dalyvius jų nurodytais elektroninių paštų adresais, skubiu atveju – ir telefonų numeriais.

 

VIII. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

8.1. Tvarkydamas asmens duomenis www.godopoco.com vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

8.2. www.godopoco.com užtikrina, kad asmens duomenys būtų kaupiami, saugomi ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos principų. Daugiau...

bottom of page