top of page

Acerca de

Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

  1. UAB „Upupa“ (toliau – „Bendrovė“ arba „mes“) saugo Internetinės parduotuvės vartotojų (toliau –  „Asmenys“ arba „Jūs“) privatumą.

  2. Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis, kurie įsigyja prekes Internetinėje parduotuvėje arba kuriuos Bendrovei suteikia patys Asmenys (toliau – „Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, siekiant teisingai suprasti Bendrovės požiūrį ir praktiką, susijusią su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

  3. Ši Politika taikoma visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę Internetinėje parduotuvėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  4. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

  5. Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi Internetinėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Bendrovė renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis tik šioje Politikoje nustatytais tikslais.

  6. Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

   1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

   2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

   3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

   4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

   5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

   6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

   7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

  7. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 2. Bendrovės renkama informacija apie Asmenis

  1. Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:

 1. informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas Internetinėje parduotuvėje, adresu https://www.godopoco.com (toliau – „Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, įskaitant asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, siuntos pristatymo adresas, mokėtojo adresas, jeigu atsiskaitote pavedimu – Jūsų banko sąskaitos rekvizitai, esant poreikiui, papildoma Jūsų pateikta pristatymui reikalinga informacija (pvz. laiptinės kodas).Bendrovė taip pat gali paprašyti užpildyti tam tikras formas, tam, kad Asmuo galėtų dalyvauti Bendrovės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose.

  1. Prekių pristatymui mes pasitelkiame siuntų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, kurioms atitinkamai šiuo tikslu mes perduodame Jūsų asmens duomenis.

 1. Slapukai

  1. Bendrovė Internetinėje parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Asmenis nuo kitų Internetinės parduotuvės naudotojų. Tokiu būdu Bendrovė gali užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems elektroninėje parduotuvėje bei tobulinti pačią Internetinę parduotuvę. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama čia.

 2. Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo atvejai

  1. Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi, jei:

 1. Asmuo, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);

 2. Asmuo duoda sutikimą;

 3. sudaroma arba vykdoma sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Asmuo;

 4.  siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;

 5. juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.

  1. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.

  2. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

   1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

   2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

   3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

   4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

  3. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Svetainėje ir (ar) nesinaudoti mūsų paslaugomis.

  4. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 1. Asmenų duomenų saugojimas ir saugojimo terminai

  1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

  3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir saugojimo terminas: 

1. Elektroninės prekybos vykdymas: registruotų vartotojų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje.

duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje.

2. Naujienlaiškių siuntimas (tiesioginė rinkodara): 5 metai nuo sutikimo davimo.

 

 1. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.

 2. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

 3. Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Asmenų gali būti perduodami ir laikomi teritorijose, esančiose už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“). Jie taip pat gali būti tvarkomi personalo, esančio už EEE ribų, kuris yra Bendrovės ar vieno iš Bendrovės tiekėjų darbuotojais. Toks personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su Asmenų užsakymų įvykdymu, Asmenų mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Teikdami savo asmens duomenis, Asmenys sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. Bendrovė imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Asmenų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.

 4. Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Bendrovės serveriuose. Visos mokėjimo operacijos yra šifruojamos. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis Internetinės parduotuvės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

 5. Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

 1. Asmenų duomenų naudojimas

  1. Bendrovė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:

 1. užtikrintų, jog Internetinės parduotuvės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;

 2. suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;

 3. Asmenys būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų paslaugų pakeitimus.

  1. Asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz. naujienlaiškių siuntimas) tik gavus išankstinį rašytinį Asmens sutikimą.

 1. Asmenų teisės

  1. Asmenys turi teisę kreiptis į Bendrovę ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2. Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros, Asmenys gali susisiekti su Bendrove elektroninio pašto adresu info@upupa.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.

  3. Bendrovės Internetinėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrovės partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Asmenys patenka, rinkdamiesi nuorodos Internetinėje parduotuvėje, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Asmenims susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.

  4. Asmenys turi teisę:

 1. būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;

 2. pateikę užklausą Bendrovei, elektroninio pašto adresu info@upupa.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Asmeniui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;

 3. pateikus užklausą info@upupa.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

 1. Politikos pakeitimai

  1. Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.

  2. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  3. Jei naudositės Svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

bottom of page